QUÈ ÉS LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES?

La Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, més coneguda com LOPD, és la norma que, des del 14 de gener de l’any 2000, regula a Espanya el règim jurídic aplicable al tractament dels anomenats “dades de caràcter personal” (aquelles dades que fan referència a una persona física identificada o identificable com ara el seu nom i cognoms, DNI, adreça, empremta, imatge, veu etc.), establint les condicions en què s’han de recollir, tractar i cedir aquest tipus de dades per no perjudicar amb això els drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans, especialment el seu dret a l’honor i intimitat personal i familiar.

OBJECTE DE LA LOPD

Quina finalitat persegueix la LOPD? Article 1 Lopd. La llei orgànica de protecció de dades regula com s’han de recollir, tractar i cedir aquest tipus de dades amb l’únic objecte de “garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar “.

QUE ELS OFEREIX PEDROSA BUSQUETS & ASSOCIATS
• Diagnosis inicial
• Adaptació
• Confecció contractes de prestació serveis
• Confecció clàusules legals de informació
• Confecció contractes de confidencialitat
• Redacció document seguretat
• Totes les modificacions i inclusions necessàries durant el període contractat
• Controls de compliment (2 anuals)
• Assessorament jurídic (365 dies, 24 hores )
• Auditoria Bianual

CONTACTA AMB NOSALTRES