17ag.

Segons l’article 6.1 de la LOPD el tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de l’afectat, llevat que la Llei disposi una altra cosa. L’apartat 2 de l’esmentat article 6 necessita que no serà necessari el consentiment quan el tractament de dades es refereixi a les parts d’un contracte o precontracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i siguin necessaris per al seu manteniment o compliment.

En aquest sentit, l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors estableix que l’empresari pot adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració a la seva dignitat humana i tenint en compte la capacitat real dels treballadors disminuïts, si escau.

No obstant això, l’existència d’aquesta legitimació, sense necessitat que presti consentiment previ el treballador, no exclou el compliment del deure d’informar regulat per l’article 5 de la LOPD, a més de la inscripció del corresponent fitxer, i compliment de la resta de la normativa de protecció de dades.

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agpd.es

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com

Copyright © 2016 Pedrosa Busquets & Associats, S.L. – Tots els drets reservats –