20set.

Dada de caràcter personal és qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable. Es requereix la concurrència d’un doble element: l’existència d’una informació o dada, i que aquesta dada pugui vincular-se a una persona física identificada o identificable.

Així, tenen la consideració de dada de caràcter personal, entre d’altres, el nom, cognoms, document nacional d’identitat, informació relativa a la salut, l’adreça IP, la imatge, l’empremta dactilar o la informació que es faciliti a través d’un GPS, quan es refereixin a una persona física identificada o identificable.

Tingues en compte, que en la societat de la informació actual, es manegen grans quantitats de dades personals, i que en ocasions, facilitem molts d’ells en navegar per Internet o amb l’ús de APPs.

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agpd.es

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com

06febr.


Què és una dada de caràcter personal?
Què són dades especialment protegides?
Què es considera tractament de dades?
Què és un fitxer?
Què és l’Agència de Protecció de Dades?
Quin és l’objecte de l’APD?
Qui nomena el director de l’APD?
Pot l’APD realitzar inspeccions a les empreses d’ofici o necessiten denúncia?
Té potestat per a imposar multes?
És aplicable la LOPD als fitxers en format paper?
És aplicable la normativa de protecció de dades a les persones jurídiques?

Tinc una agenda personal amb gran quantitat de dades de persones físiques, he de notificar a l’Agència de
Protecció de Dades?
Què es considera font accessible al públic?
Quins principis regeixen la LOPD?
És d’aplicació la normativa de protecció de dades als professionals autònoms o només a les empreses?
He rebut publicitat d’un comerç i no vull rebre més. Com saben les meves dades si mai he comprat en ell? Què
puc fer perquè deixin d’enviar-me aquesta informació?

Què és una dada de caràcter personal?
Segons la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), és qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables.
El Reial decret 1332/1994, de 20 de juny, dóna una definició més àmplia, i els defineix com tota informació
numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus susceptible de recollida, registre,
tractament o transmissió concernent a una persona física identificada o identificable.
Per tant, dades com el correu electrònic i els biomètrics són també dades personals ja que permeten identificar la persona.

Què són dades especialment protegides?
Són dades corresponents a l’àmbit de la intimitat personal i familiar, i no de la professional. L’article 7 LOPD estableix que són les dades de caràcter personal que revelin:
-Ideologia.
-Afiliació sindical.
-Religió.
-Creences.
-Origen racial.
-Salut.
-Vida sexual.
-Comissió d’infraccions penals o administratives.

Què es considera tractament de dades?
Són totes les operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar,
conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lació, així com les cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.
Es tracta d’una definició molt àmplia, pel fet que el legislador ha volgut englobar així qualsevol modalitat futura que pogués sorgir.
Què és un fitxer?
És tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal, sigui quina sigui la forma o modalitat de creació,
emmagatzematge, organització i accés. Un fitxer pot ser un CDrom, un disquet o fins i tot un quadern.

Què és l’Agència de Protecció de Dades?
És un ens de dret públic, un organisme independent que es finança a través de pressupostos de l’Estat
principalment.
Quin és l’objecte de l’APD?
És garantir el compliment i aplicació de les previsions establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Qui nomena el director de l’APD?
És nomenat pel govern entre els membres del Consell Consultiu, per o període de 4 anys.
Pot l’APD realitzar inspeccions a les empreses d’ofici o necessiten denúncia?
La APD pot dur a terme aquestes inspeccions d’ofici o a instància dels afectats, dirigint-se als locals en què es troben els fitxers. En general l’APD sol avisar del dia i l’hora en la qual van a dur a terme la inspecció.

Té potestat per a imposar multes?
El director de l’APD té entre les seves funcions la potestat d’iniciar, impulsar i resoldre els expedients sancionadors per l’APD.
És aplicable la LOPD als fitxers en format paper?
Si, la normativa de protecció de dades és aplicable tant als fitxers automatitzats com als no automatitzats.
La LORTAD només era aplicable als fitxers automatitzats, però amb la LOPD l’objecte s’ha ampliat als no
automatitzats també.


És aplicable la normativa de protecció de dades a les persones jurídiques?

La normativa de protecció de dades només és aplicable a les persones físiques, ja que l’objecte de la LOPD és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

Tinc una agenda personal amb gran quantitat de dades de persones físiques, he de notificar a l’Agència de Protecció de Dades?
La LOPD recull una sèrie d’exclusions, entre elles es troben els fitxers mantinguts per persones físiques en l’exercici d’activitats exclusivament personals o domèstiques.
Què es considera font accessible al públic?
Són aquells fitxers que poden ser realitzada, per qualsevol persona, sense que ho impedeixi una norma limitativa o sense altra exigència que, si s’escau, l’abonament d’una contraprestació.
Són fonts accessibles al públic, exclusivament:
Cens promocional
Els repertoris telefònics en els termes que preveu la normativa específica
Les llistes de persones pertanyents a grups de professionals que continguin únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció i indicació de la seva pertinença al grup.
Els diaris i butlletins oficials (el dia de la seva emissió només) i els mitjans de comunicació.

Quins principis regeixen la LOPD?
Els principis són:
-Principi de qualitat: Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les
a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats
determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut.
-Principi de finalitat: La llei estableix que les dades no poden ser utilitzades per a finalitats diferents d’aquelles per als
quals van ser recollides. Es parla de finalitats incompatibles, la LORTAD parlava de finalitats diferents, però l’Agència de Protecció de Dades
-Principi d’actualitat: Les dades personals incorporades a un fitxer han de respondre a una situació actual.
-Principi d’exactitud: Les dades personals han de ser modificats i rectificats pel responsable del fitxer des del moment en què coneix la modificació.
-Principi d’informació: Quan es recullin dades de caràcter personal ha d’informar l’afectat de l’existència d’un fitxer, de la finalitat de la recollida, dels destinatari s dels mateix i de les dades necessàries per poder exercir els seus drets.
-Principi de consentiment: El tractament de les dades requereix el consentiment inequívoc (tàcit o exprés) de
l’afectat.

És d’aplicació la normativa de protecció de dades als professionals autònoms o només a les empreses?
La LOPD és aplicable a totes les dades de caràcter personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de tractament, per tant, qualsevol persona que tingui fitxers amb dades de caràcter personal, com ara una empresa, un arquitecte, un dentista, etc , han de complir amb aquesta normativa.
He rebut publicitat d’un comerç i no vull rebre més. Com saben les meves dades si mai he comprat en ell? Què puc fer perquè deixin d’enviar-me aquesta informació?
Les empreses recullen dades personals de fonts accessibles al públic o bé compren bases de dades a altres empreses.
Si vols saber quines dades tenen, has de dirigir al responsable del fitxer a l’adreça que aparegui d’aquest establiment, i sol·licitar l’accés als mateixos.
Si voleu cancel·lar les dades ha de dirigir un escrit, dirigit al responsable del fitxer, que contingui:
– Nom, cognoms de l’interessat i fotocòpia del DNI de l’interessat i, en els casos que excepcionalment s’admeti, de la
persona que el representi, així com el document acreditatiu de tal representació. La fotocòpia del DNI es pot
substituir sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
– Petició en què es concreta la sol·licitud.
– Domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.

20set.

Sí, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, pel que fa a “spam” (rebre correu electrònic no desitjat) i les denominades “cookies”; i la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, en relació amb la privacitat de les comunicacions no sol·licitades, les dades de trànsit i de localització i les guies d’abonats.

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agpd.es

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com